Política de privacitat

L’usuari que faciliti dades personals a través d’aquesta pàgina web queda informat de la seva incorporació als fitxers de www.factoriaf5.org, que es troben convenientment inscrits en el registre de l’Agència de Protecció de Dades.

Aquestes dades podrien ser tractats per:

Contacte amb l’Usuari i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta i realitzar un seguiment posterior.
Gestionar, si escau, si escau, la seva comanda i portar a terme el lliurament de béns o prestació de servei contractada per l’Usuari, la seva facturació i cobrament.
Gestionar i controlar la cartera de clients.
Gestionar, si escau, si escau, el procés de registre de l’Usuari a la pàgina web.
Realitzar, si és el cas, el perfil d’usuari per oferir-li continguts d’una manera personalitzada.
Gestionar, si escau, els comptes d’usuari de la pàgina web i les posteriors modificacions que ell realitzi.
Llevat que l’usuari comuniqui la seva voluntat en contra, a l’adreça de correu electrònic info@factoriaf5.org, les seves dades podrien ser utilitzats, si s’escau, si escau, per a l’enviament d’informació comercial de Factoria F5.

Les dades personals de l’Usuari no seran comunicades a tercers, llevat de les comunicacions que haguessin de fer-se a les autoritats en cas que l’Usuari hagués realitzat accions contràries a la Llei o infringit el contingut de l’avís legal.

L’Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta pàgina web sigui certa, responent de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la mateixa perquè responguin a una situació real, i és responsable d’informacions falses o inexactes que proporcioni i dels danys, molèsties i problemes que puguin causar a Factoria F5 oa tercers.

Sense perjudici de l’anterior, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica que estableix la Llei de protecció de dades (LOPD) per impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

No obstant això, l’Usuari ha de tenir en compte que la seguretat dels sistemes informàtics mai és absoluta. Quan es faciliten dades personals per internet, aquesta informació pogués ser recollida sense el seu consentiment i tractada per tercers no autoritzats. Factoria F5 declina, qualsevol tipus de responsabilitat sobre les conseqüències d’aquests actes puguin tenir per a l’Usuari, si publicar informació voluntàriament.

S’informa l’usuari de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita i signada, que podrà ser remesa a el domicili Carrer Carders 24, 3º2ª, 08003, Barcelona, ​​Espanya, adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent .

Aquests drets seran atesos sense perjudici de l’deure de conservar certes dades en els termes legals i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades d’un possible tractament, o, si escau, d’una relació contractual.